LSP Kit Database - Kawanishi N1K George Build Threads (3)

Doyusha N1K2-J
Author(s): Kevin Futter
N1K2 hasegawa
Author(s): kikka
Bandai 1/24 N1K2 George
Author(s): Shawn M