LSP Kit Database - Ki-44 Build Threads (2)

1/32 scale Ki 44 Shoki
Author(s): Alan Troi
1/32 Hasegawa Ki-44 Shoki (Tojo)
Author(s): Dave Johnson